Biekerecher Geméisgaart

Kontakt
Biekerecher Geméisgaart
31, Arelerstrooss
L-8523 Beckerich

691 19 77 48
biobagg@gmail.com
Info
Nei: Abonnement fir 1x Woch en Kuerf aus dem Gaart ze kréien
An- a Verkaf vu Biouebst & Geméis, och aus eegener Produktioun Pädagogesch Aktivitéiten mat (Schoul) Kanner am Ellerwee zu Biekerech (600m nom Ausgang vum Duerf)
Öffnungszaiten
Haus-zu-Hausverkaf Donneschdes owes, Freides owes an Samschdes moies
Feld akaafen: Freides vun 9.00-12.00