Reportage: eng regional Währung fir de Réidener Kanton

Mo, 08/20/2012 - 17:10

Intervenant(s):

Gira Camille, Député
Madame Lotty Welfring, Presidentin Réidener Geschäftsverband
Monsieur Max Hilbert, Coordinateur Projet Regiogeld
Madame Christiane Wickler, Direktrice Pall Center