Danzatelier Espace Danse & Bien-Vivre

Kontakt
Danzatelier Espace Danse & Bien-Vivre
5, Söllerstrooss
L-8541 Kapweiler

23 63 80 66 / 691 63 80 66
info@danzatelier.lu
http://www.danzatelier.lu
Info
Les Arts pour Bien Vivre: danse et spectacles - workshops de danse et arts expressifs - accompagnement psycho-corporel personnalisé - décodage biodynamique en séances thérapeutiques - coaching - médiation professionnelle générale - Bien voir à l’oeil libre • GODOpédie
Öffnungszaiten
Sur rendez-vous uniquement
Hei ginn ech meng Beki weider
Meng Motivatioun beim Beki matzemaachen
Ech mâche mat beim Beki wel éch wel dat mer nach enert ons kene bezùle wan enges Dâgs di bôr Suen ofgeshâft gin. Da kan éch wénstens ménge Kands-Kanner hirt Täschegeld an d'Hand gin a keng Bank geseit et.
Miranda Welter