Boucherie & Partyservice Mathieu

Contact
Boucherie & Partyservice Mathieu
68, Grand Rue
L-8510 Redange

23 62 05 77
bmathieu@pt.lu
http://www.boucherie-partyservice.com
Info
Viandes luxemb. “Produit du terroir boeuf & veau” & “Marque Nationale Porc”
• Traiteur service petites & grandes fêtes
• Location matériel & vaisselle
• Poulets BIO, Lëtzebuerger Hunneg
Heures d'ouverture
Lundi-Vendredi: 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Samedi: 8h00-15h00
Fermé Lundi après-midi
Pourquoi je participe au beki?
Mir wëllen solidaresch hëllefen den lokalen an  regionalen Marché an d'Landwirtschaft ze stäerken an ze erhalen. En plus sollen Clienten den Beki ënnerstetzen, wëll sie dann mat eis zesuzmmen derzou beidroen Arbechstplaatzen am Kanton ze erhaalen an ze schaafen.
Marc Mathieu