Réidener Energieatelier

Kontakt
Réidener Energieatelier
43, Grand-Rue
L-8510 Redange

28 33 44
marcel.barros@kanton-reiden.lu
http://www.energieatelier.lu
Info
Nouvelle construction • Assainissement énergétique • Isolation • Solaire • Chauffage • Consommation électrique • Enduits naturels … Conseils gratuits sur vos questions ENERGIE
Öffnungszaiten
Lundi-Vendredi: 8h00-12h00 & 13h00-17h00
Hei ginn ech meng Beki weider
Meng Motivatioun beim Beki matzemaachen
Ëmwelt- a Klimaschutz muss cool an trendy gin. Wa sech d'Leit bis genau esou mat hirer Solaranlag bretzen ewéi mam neien Auto, dann hun ech mäin Job gemaach.
An d'selwecht ass et mam Beki. Ween haut wëll cool sin, dee muss mündeg sin. Chef iwwert d'Geld a net ëmgedréint. Mam Beki décidéiere mir wou d'Geld hifléisst a nit de Finanzcasino. Fir eis Betrieber, eis Geschäfter, eis Kanner, je, eis gemeinsam Zukunft! An du kanns dobäi mat guddem Gewësse grinsen, well mam Beki stees du op der richteger Säit.
Marc Neu
An enger Zäit wou de Klimawandel sech ëmmer méi bemierkbar mëscht, a wou mir mierken dass mir net onendlech Ressourcen hunn op der Äerd, ass et wichteg genee déi Ressourcen ze schounen an dofir nohalteg an ökologesch ze renovéieren an ze bauen. De Beki ass di éischt lokal Wärung zu Lëtzebuerg. Mam Beki bleiwen d’Suen hei an der Géigend an et kënnen domat wieder Aarbechtsplazen am Kanton geschaaft ginn. Fir mech ass dat eng grouss Motivatioun fir op déi Manéier der lokaler Wirtschaft ze hëllefen.
Marcel Barros