Réidener Energieatelier

Contact
Réidener Energieatelier
43, Grand-Rue
L-8510 Redange

26 62 08 01
info@energieatelier.lu
http://www.energieatelier.lu
Info
Nouvelle construction • Assainissement énergétique • Isolation • Solaire • Chauffage • Consommation électrique • Enduits naturels … Conseils gratuits sur vos questions ENERGIE
Heures d'ouverture
Lundi-Vendredi: 8h00-12h00 & 13h00-17h00
Si vous payez ici en beki, ce sont dans les commerces ci-dessous qu'ils continueront de circuler
Pourquoi je participe au beki?
Ëmwelt- a Klimaschutz muss cool an trendy gin. Wa sech d'Leit bis genau esou mat hirer Solaranlag bretzen ewéi mam neien Auto, dann hun ech mäin Job gemaach.
An d'selwecht ass et mam Beki. Ween haut wëll cool sin, dee muss mündeg sin. Chef iwwert d'Geld a net ëmgedréint. Mam Beki décidéiere mir wou d'Geld hifléisst a nit de Finanzcasino. Fir eis Betrieber, eis Geschäfter, eis Kanner, je, eis gemeinsam Zukunft! An du kanns dobäi mat guddem Gewësse grinsen, well mam Beki stees du op der richteger Säit.
Marc Neu